“Chủ đề thiết thực, diễn giả chia sẻ thực tế, dễ hiểu, các thông tin được chia sẻ mình có thể áp dụng thực tế vào cho doanh nghiệp”

Chia sẻ