Là một doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, những buổi workshop như này giúp mình bổ trợ thêm kiến thức để mình có thêm thông tin, kiến thức, áp dụng kinh doanh online thành công, hiệu quả cho doanh nghiệp.

Chia sẻ