“Sau buổi workshop, mình đã rõ hơn về cách hiện thực hóa các chiến lược Marketing sản phẩm mới thông qua kênh digital.”

Chia sẻ