“Mình đánh giá cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức, diễn giả chia sẻ chuyên sâu và nhiều thông tin thực tế thú vị. “

Chia sẻ